تاثیر ایزوتوپ روی در درمان سرطان پستان

تغییرات قابل اندازه گیری در ترکیب ایزوتوپ روی میتواند در بافت پستان به عنوان نشانگر سلولهای بدخیم جهت شناسایی در مراحل اولیه بیماری به کار گرفته شود.
در سرطان پستان میتوان گفت بیشتر بدخیمی های پستان زمانی خود را نشان میدهند که علامت دار شده باشند ، برای مثال، توده ای بزرگ قابل لمس، التهاب و تغییر بافت و ساختار پستان را موجب شده باشند.
در این حالت که بیماری گسترده شده باشد احتمال زنده ماندن بیمار کاهش مییابد
اما در جهت کشف بیومارکرهای تشخیصی زودهنگام سرطان پستان میتواند درمان و بهبود بیماران را افزایش دهد
با استفاده گسترده از ماموگرافی به عنوان روش غربالگری در کشف بدخیمیهای پستان پیش از پیدایش علایم، نشانگرهای تشخیصی زیستی اولیه می تواند از ابتلا به بیماری سرطان پستان جلوگیری کرد و میتوان جان افراد زیادی را نجات داد
پژوهشی که بر روی ده نفر انجام شد، افراد در دوگروه، گروه اول پنج بیمار مبتلا به سرطان پستان و گروه دوم پنج فرد سالم قرار گرفتند.
با بررسی نمونه خون افراد سالم و بیمار، ترکیب روی در سرم خون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمونه از بافت پستان سالم از هر دو گروه و نمونه تومورهای سرطان پستان از گروه بیماران برداشته و بررسی شد.
نتیجه نشان دهنده این موضوع بود که ، تومورهای سرطان پستان ترکیب ایزوتوپی روی قابل توجهی کمتر ازسرم خون، سرم و بافت پستان سالم از هر دو گروه مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم داشتند.
در این ازمایش نشان داده شد به علت پروسه متفاوت سلول های سرطانی نسبت به نمونه های نرمال، تغییراتی در ترکیب ایزوتوپ روی اتفاق افتاده است.
آنها همچنین یافته ای مشابه با مورد یاد شده در مورد ایزوتوپ مس در دیگر بیماران مشاهده کرده بودند. کرده بودند. دکتر لارنر این وعده را داده است که پژوهش حاضر در آینده ای نزدیک منجر به کشف بیومارکری جهت تشخیص آسان سرطان پستان خواهد شد.
پژوهشگران نیز با انجام آزمایشاتی نشان دادند که که پروتئین غنی از ایزوتوپ گوگرد چگونه میتواند نقش کلیدی در فعل و انفعال عنصر روی در مراحل مختلف گسترش سلول های سرطانی نقش داشته باشد و این تحقیقات نشان دهنده افقی جدید در تشخیص و درمان بیماری سرطان پستان در آینده میباشد