تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک بیماری محسوب نمی شود و اغلب بانوان به ویژه بانوان جوان درجاتی از آن را دارند که بخصوص قبل از قاعدگی باعث ایجاد درد شود اما در کل درمان جراحی نیاز ندارد و بیماری محسوب نمی گردد.