TABA

 

 

بیشتر جراحان در اغلب جراحی های تقویت سینه با استفاده از برش به شما می گویند که این عمل همراه با اسکار زخم بعد از عمل می باشد، اما با استفاده از یک روش جراحی ابتکاری، جراحی ایپملنت پستان را به همراه ابدومینوپلاستی بدون ایجاد اسکار و تنها از طریق برش شکم به طور همزمان انجام می دهند.
با بهره گیری از روش تابا (Trans Abdominal Breast Augmentation, TABA) همزمان با عمل ابدومینوپلاستی و با کمک آندوسکوپ، ایمپلنت های پستان را از طریق برش شکم جایگذاری می کنند. بدین ترتیب با استفاده از این تکنیک بدون ایجاد برش بیرونی در سینه، عمل پروتز پستان به آسانی و بدون برش برای بیمار انجام خواهد گرفت.
همان طور که می دانیم بسیاری از خانم ها پس از زایمان نیاز به عمل ابدومینوپلاستی دارند به ویژه پس از بارداری چند قلویی در زنانی که نیاز همزمان به عمل شکم و سینه دارند، برای درمان این عارضه بعد از زایمان روش جراحی تابا بهترین گزینه خواهد بود چرا که در نهایت برش از محل سزارین پیشین خواهد بود که نتایج بدست آمده مورد رضایت بسیاری از خانم هاخواهد بود.
از مزایای دیگر انجام این تکنیک، می توان گفت از ایجاد اسکار زخم جلوگیری کرده و به میزان قابل توجهی خطر سبب کاهش ابتلا به انقباض کپسولی (Capsular contracture) می شود. انقباض کپسول در پاسخ ایمنی به اشیاء خارجی در داخل بدن می باشد و عارضه ای خطرناک پس از جاگذاری ایمپلنت های پستان میباشد.
مطالعات مختلف پژوهشگران نشان می دهدکه در این روش انقباض کپسولی به میزان 2% کاهش یافته است. این روش از نظر جراحان و پزشکان حاذق بهترین روش جایگذاری ایمپلنت های پستان می باشد.