نوک پستان وارونه | فرو رفتگی نوک پستان

فرو رفتگی نوک پستان ممکن است بصورت مادرزادی و یا ناشی از اکتازی مجاری بدنبال افزایش سن رخ دهد. اغلب درمان فرو رفتگی نوک پستان جراحی می باشد.لیکن بیمار باید از عوارض احتمالی نادر این جراحی شامل تغییرات حس نوک پستان، نکروزنوک پستان و جمع شدگی آن آگاهی داشته باشد.