کیست پستان یا کیست سینه


کیست پستان اغلب نگران کننده نمی باشد. کیست ضایعه ای است که یک جدار نازک داشته و درون آن مایع است. آن ها قبل از پریود بیمار بزرگ میشوند و ممکن است دردناک شوند گهگاه لازم است اگر بزرگ باشند مایع درون کیست پستان تخلیه شود که به آن (FNA) گفته میشود به هر حال تشخیص این که واقعا این توده ای که بیمار متوجه شده کیست است یا توده ی تو پر است توسط سونوگرافی مشخص می شود و قضاوت آن توسط جراح پستان بوده که چه تصمیمی برای آن گرفته شود. فقط در صورتی جراحی پستان انجام میشود که مایعی ای که از داخل آن ها کشیده شد خونی باشد یا درون آن ها سلول های غیر طبیعی طی بررسی سایتولوژی مشاهده شود که در آن صورت کیست پستان جراحی میشود.
در مواردی که کیست ها نیاز به تخلیه ی مکرر (FNA مکرر) پیدا می کنند و بیشتر از سه یا چند بار این کیست هایپستان تخلیه میشوند و مجددا پر میشوند که برای بیمار آزار دهنده هستند و گهگاه این موارد هم جراحی شده ولی در اغلب موارد کیست های سینه نیاز به جراحی ندارند.